Pepa Nos – Neděle Velikonoční

deska: 4 pravdy

Jsou tě šli dva chlapíci
od města k vesnici
Poutník se k nim připojil
nic o sobě nepravil
Ti dva velmi truchlili
že jim Pána zabili
Před třemi dny ho soudili
pak do něj hřeby vrazili
Na kříž ho zavěsili
a když umřel tak ho pohřbili
V písmech svatých je napsáno
a proroky předpověděno
Že měl být jat a bit váš Pán
mučen a trýzněn, vysmíván
Nevinného ukřižovali
a zločince osvobodili
Cožpak jste ale nečetli
jak z trní růže vykvetly
Že třetí den z mrtvých vstane
a jeho království nastane
Radujte se a jásejte
a Bohu díky vzdávejte
Není živý mezi mrtvými
vždyť stojí právě před vámi
A tak ho ti dva poznali
štěstím a radostí skákali
A mnohými zástupy byl viděn
než byl na nebesa vyzdvižen
Veselte se a plesejte
k věčnému životu se chystejte
Vládce temnot je navždy poražen
a Boží syn oslaven