(Pozn. Nečitelná místa označena "??".)

Správa StB Praha
2a odbor – 4.oddělení
--------------------

V Praze dne 15.1. 1981
Výtisk č. : /
Počet listů :

VYHODNOCENÍ akce "TRUBADůR" sv.č.29360

V uvedené akci je rozpracován písničkář a zpěvák : NOS Josef – nar. 16. 5. 1949 Vichnava. české nár. čsl. st. přísl. svobodný. bez politické přísl. svobodné povolání. trvale bytem Kutná Hora, Marxova 113

V průběhu r. 1978 byly agenturně-operativními prostředky získány poznatky, že J. NOS vystupuje jako zpěvák – písničkář v různých mládežnických klubech a ve svých písních napadá současné zřízení ČSSR a zesměšňuje různá opatření stranických orgánů.

Texty jeho písní jsou vesměs dvojsmyslné, plné invektiv a dle šetření jde zejména o texty, které byly při schvalovacím řízení zakázány k veřejné interpretaci. Jako příklad je možno uvést píseň "Matka moudrosti", "Soudíme, že jsme soudili", "Každý chvilu tahá pilku" apod. Tyto a další písně jsou však na vystoupeních J. NOSE zcela bez zábran presentovány vesměs mladému publiku, které je s potleskem přijímá. Jde zejména o představení pořádané ve vysokoškolských klubech a divadélkách malých forem.

Jako příklad je možno uvést vystoupení v divadle Na Rychtě /např. 3.2., 20.2. 1979/. Na tomto vystoupení NOS ve svých písních kritizoval naši měnu a ironizoval rekvalifikační zkoušky pro profesionální hudebníky. Tato představení se opakovala téměř každý měsíc. Rovněž jeho slovní doprovod, který volně spojoval celé vystoupení, je možno hodnotit jako protisocialistický, plný dvojsmyslných invektiv.

(...)

Na základě těchto poznatků byl v dubnu 1976 proveden profylaktický pohovor s Josefem Nosem. Cílem bylo objasnit nepřátelskou činnost NOSE a jeho styky s Jaroslavem HUTKOU, Vlastimilem TŘEŠŇÁKEM, Vladimírem MERTOU a dalšími členy bývalého volného sdružení písničkářů "ŠAFRÁN".

(...)

V závěru dodal, že si je vědom své protisocialistické činnosti na úseku kulturní fronty a lituje svého jednání. Na závěr profylaktického pohovoru bylo J. NOSOVI vysloveno důrazné varování, aby zanechal této nepřátelské činnosti.

Dále bylo provedeno opatření na SKKS Praha, kde byl J. NOS zprostředkován, jehož výsledkem bylo odnětí kvalifikace, dne 13.5.1978, jež opravňovala k veřejné produkci a ukončení veškerého prostředkovávání SKKS.

V průběhu roku 1978-79 však byly získány poznatky, které svědčily o tom, že J. NOS ve své činnosti nepřestal, ale pouze ?? na vystupování ve vysokoškolských kolejích, zejména ?? H. Králové 8.11.1978. Při jednom vystoupení zde použil natolik hrubé a vulgární formy, že program musel být přerušen a později zcela ukončen.

(...)