Uzeny na hrasku    Pepa Nos

       C       G      Ami
 1. Tak jako vitezstvi ma v sobe budouci porazku,
      C      G      Ami
  tak i my vsichni neseme v sobe smrt.
      C           G      Ami
 R: To ale neznamena, abychom si nedali uzeny na hrasku,
    C      G       Ami
  to neznamena, abychom nebyli veseli,
    C         G      Ami
  to neznamena, abychom meli hlavu v pejru,
    C      G      Ami
  to neznamena, abychom byli votraveny.
 2. Tak jako na bolest se nekdy mysli na lasku
  a do toho obcas zasyci plyn.
 R:
 3. Tak jako utery prichazi po pondelku,
  tak uz miliardy let prichazi po dni noc.
 R: