dopis MFDNES – žádost o uveřejnění omluvy a o poskytnutí náhrady

MAFRA, a.s.
Na Příkopě 988
111 21 Praha 1

Věc: Žádost o uveřejnění omluvy dle § 13 odst. 1) obč.zák. a žádost o poskytnutí náhrady nemajetkové újmy v penězích ve smyslu ust. § 13, odst. 2 obč. zák.

Vážení,
obracím se na Vás jako právní zástupce pana Josefa Nose. V deníku MF Dnes, kterého jste vydavatelem, ze dne 11.února 2004, byl na straně C/6 otištěn článek s názvem "Český umělec: sluha, nebo hrdina?". Autory tohoto článku jsou páni Jan Gazdík a Luděk Navara. Část uvedeného článku s podtitulem Tragický osud obsahuje nepravdivé a zavádějící tvrzení, které se dotýkají cti mého klienta. Zveřejněním údajů v deníku s druhým nejvyšším nákladem v ČR, z kterých může čtenář nabýt dojmu, že pan Pepa Nos byl spolupracovníkem StB, došlo k neoprávněnému zásahu do práva na ochranu osobnosti mého klienta a ve značné míře byla snížena jeho vážnost ve společnosti ve všech sférách, v nichž je poskytována ochrana ve smyslu ust. § 11 a násl. obč. zák..

Pan Josef Nos zjistil též z informace od údajného autora výroku, pana Vladimíra Justa, že tyto výroky nejsou autentické, ačkoli jsou uvozeny uvozovkami jako přímá řeč. I to samotné zvyšuje intenzitu útoku do všech sfér ochrany osobnosti, a to zejména i s ohledem na postavení autora, resp. osoby, kterou pisatelé článku označují za autora výroku. Samotné tvrzení, kterým je někdo označen jako osoba, která se upsala tajné policii, je nepochybně faktem, který je způsobilý zasáhnout do sféry ochrany osobnosti. O intenzitě tohoto zásahu je pak pojednáno níže v požadavku k poskytnutí náhrady nemajetkové újmy v penězích. Pokud pak je tento fakt i vložen do úst osobě, která není autorem tohoto výroku, a tato osoba (uváděná jako autor výroku) pochází z kruhů společensky známých, z oblasti české kultury, pak nepochybně i tento fakt zvyšuje intenzitu útoku.

Pan Vladimír Just zaslal své vyjádření k předmětnému článku, a z tohoto vyjádření je patrné, že i autorství výroku je v článku uváděno jako údaj, který je možno označit za nepravdivý, a i samotný tento fakt je způsobilý zasáhnout do sféry ochrany osobnosti. Dle ust. § 4 zákona č.46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku (tiskový zákon) za obsah periodického tisku odpovídá vydavatel. K odstranění Vašeho neoprávěného zásahu do práva na ochranu osobnosti mého klienta žádám o zveřejnění nasledujícího textu omluvy ve stejné úpravě a umístění, v jakém byl uveřejněn předmětný článek:

Omluva

Vydavatel tohoto deníku MAFRA, a.s. se omlouvá panu Josefovi Nosoví za obsah článku zveřejněného dne 11.2.2004 pod titulem "Český umělec: sluha, nebo hrdina?". Tento článek obsahuje zavádějící a nepravdivé údaje. Vydavatel nemá žádné důkazy o tom, že pan Josef Nos by měl v jakékoliv formě spolupracovat s StB a že by měl být autorem výroku: "Na mně si dejte pozor, já jsem to dneska podepsal." Pan Josef Nos nikdy nespolupracoval s orgány bývalé Státní bezpečnosti a není ani jako spolupracovník veden v evidenci StB. Naopak panu Josefu I Nosovi bylo ze strany StB neustále zasahováno do jeho umělecké tvorby zákazy jednotlivých textů a vystoupení. Není též pravdou, že autorem výroku "To je i případ písničkáře Pepy Nose. V den, kdy se upsal tajné policii, to večer oznámil lidem v publiku: "Na mně si dejte pozor, já jsem to dneska podepsal. Tím se stal pro STB nepoužitelným." je pan Vladimír Just. Omlouváme se panu Josefu Nosovi za zveřejnění těchto nepravdivých údajů." MAFRA, a.s.

vydavatel deníku MF Dnes

Zveřejnění této omluvy můj klient žádá ve lhůtě 14 dnů od doručení této výzvy. Kromě omluvy shora uvedené požaduje pan Josef Nos též náhradu nemajetkové újmy v penězích. Ve smyslu ust. § 13, odst. 2 je patrné, že se s ohledem na intenzitu útoku, a s ohledem na tvrzené autorství osoby,která je autoritou v uměleckém světě, nemůže jevit postačující zadostiučinění ve smyslu odst. 1 citovaného §, tedy shora uváděná omluva. Jedná se o útok téměř osobní, jedná se o útok s údaji, které samy o sobě jsou svoji intenzitou údaji zasahujícími velmi intenzivně do sféry ochrany osobnosti, zejména pak i tím, komu je připisováno autorstvi těchto útoků. Za částku přiměřenou snížení jeho důstojnosti a vážnosti v společnosti v důsledku zveřejnění článku "Český umělec: sluha, nebo hrdina?" považuje můj klient částku 300.000,-Kč, Když její výplatu očekává ve stejné íhutě jak uvedeno shora. Řádné a včasné zveřejnění této omluvy a uhrazení náhrady nemajetkové újmy v penězích bude považováno ze mimosoudní vyřízení věci. Nedojde-Ii ke shora uvedenému mimosoudnímu vyřízení, budeme se domáhat odstranění Vašich neoprávněných zásahů do práva na ochranu osobnosti soudni cestou, a to jak uložení povinnosti zveřejnit omluvu, tak i náhrady nemajetkové újmy dle ust. § 13 odst. 2 a 3 obč.zák.

Očekávám Vaši zprávu a zůstávám s pozdravem

JUDr. Jaroslav Svejkovský